Polityka prywatności

Cieszymy się, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych stanowi szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Laktopol International Sp. z o.o.. Korzystanie ze stron internetowych Laktopol International Sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług biznesowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do Laktopol International Sp z o.o. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu, w jakim dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Laktopol International Sp. z o.o. jako administrator danych wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może z zasady wykazywać luki w zabezpieczeniach, a zatem nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Laktopol International Sp. z o.o. opiera się na pojęciach stosowanych przez prawodawcę europejskiego przy przyjmowaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednego lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, nawet za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenia przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, rzetelności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonomizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone prawem Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane prawem Unii lub państwa członkowskiego.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda podmiotu danych oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie lub wyraźne działanie pozytywne, w którym podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Laktopol International Sp z o.o.
Bosutow, ul. Tadeusza Kosciuszki 108
32-086 Wegrzce
Polska
Phone: +49 (0) 2862 – 4189-0
E-Mail: info@milkpartners.com
Strona: www.laktopolinternational.com

3. Nazwa i adres Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych administratora jest:

Anna Morawska
Laktopol International Sp z o.o.
Bosutow, ul. Tadeusza Kosciuszki 108
32-086 Wegrzce
Polska
Phone: +48 12 390 65 23
E-Mail: anna.m@milkpartners.com
Strona: www.laktopolinternational.com

Każdy podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych.

4. Zbieranie danych i informacji ogólnych

Na stronie internetowej Laktopol International Sp. z o.o. gromadzone są ogólne dane i informacje o wywołaniu strony przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Dane i informacje ogólne są przechowywane na serwerze w logach. Zbierane mogą być (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona, z której system dostępu dostaje się na naszą stronę (tzw. odsyłacze), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu do danych oraz (8) wszelkie inne dane, które mogą być wykorzystywane w naszej technologii.

Wykorzystując te ogólne dane i informacje, Laktopol International Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też Laktopol International Sp. z o.o. analizuje statystycznie anonimowo gromadzone dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podanych przez podmiot danych.

5. Możliwość kontaktu przez stronę www

Na stronie internetowej Laktopol International Sp. z o.o. znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z podmiotem danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma zastosowania lub jeżeli upływa okres przechowywania danych określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7. Prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

b) Prawo dostępu

Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

• cel przetwarzania;

• kategorie tych danych osobowych;

• odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

• w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do wyznaczenia tego okresu;

• istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

• istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

• w przypadku gdy dane osobowe nie są gromadzone od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

• istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach odnoszących się do przekazywania danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do poprawiania

Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych go dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do poprawiania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym)

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez nieuzasadnionej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki, w przypadku gdy zastosowanie ma jedna z poniższych podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

• Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

• Podmiot danych cofa zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i w przypadku braku innej podstawy prawnej przetwarzania.

• Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

• Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.

• Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek, a podmiot danych chce żądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Laktopol International Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik Laktopol International Sp. z o.o. jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania usunięcia danych.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, podejmuje on, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o tym, że podmiot danych zażądał usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopiowania lub powielania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Laktopol International Sp. z o.o. podejmą niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:

• Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.

• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystania.

• Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

• Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych podmiotu danych.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek, a podmiot danych chce żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Laktopol International Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownicy Laktopol International Sp. z o.o. podejmą niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych go dotyczących, które zostały przekazane administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on/ona prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się za zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Ponadto, korzystając ze swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw i wolności innych administratorów danych.

W celu zapewnienia prawa do przenoszenia danych podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Laktopol International Sp. z o.o..

g) Prawo sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych prawodawca europejski przyznaje prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Ma to również zastosowanie do profilowania w oparciu o te dane.

W przypadku sprzeciwu Laktopol International Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku, gdy Laktopol International Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych go dotyczących dla celów marketingu bezpośredniego. Odnosi się to do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych sprzeciwi się przetwarzaniu danych Laktopol International Sp. z o.o. do celów marketingu bezpośredniego, Laktopol International Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto podmiot danych ma prawo, ze względu na jego szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych go dotyczących przez Laktopol International Sp. z o.o. do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W celu zapewnienia prawa do sprzeciwu podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Laktopol International Sp. z o.o.. Ponadto w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą środków zautomatyzowanych, przy użyciu specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane decyzje indywidualne, w tym profilowanie.

Każdy podmiot danych ma prawo do tego, by prawodawca europejski nie podlegał decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dla niego lub podobnie znacząco wpływa na niego, dopóki decyzja (1 ) nie jest niezbędna do zawarcia, lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Laktopol International Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, przynajmniej prawa do interwencji człowieka ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa dotyczącego zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych

Każdemu podmiotowi danych prawodawca europejski przyznaje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

8. Ochrona danych w przypadku kandydatów i procedury składania podań o pracę

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę do celów przetwarzania procedury składania podań o pracę. Przetwarzanie może odbywać się również w formie elektronicznej. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy kandydat składa administratorowi odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania dla potrzeb stosunku pracy zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli administrator nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty zgłoszeniowe zostają automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odmowie, pod warunkiem że żaden inny uzasadniony interes administratora nie jest przeciwny usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym względzie jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

9. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i użytkowania serwisu YouTube

Na stronie internetowej administratora znajdują się zintegrowane komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne zamieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, a także ich bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów wideo, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów, jak i transmisji telewizyjnych, a także do filmów muzycznych, trailerów i filmów wideo tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zainstalowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/yt/about/en/ W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, która podstrona naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje po każdym wywołaniu podstrony zawierającej film wideo z YouTube, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeżeli podmiot danych w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowany na YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla podmiotu danych, przekazanie tych informacji może zostać uniemożliwione, jeśli podmiot danych wyloguje się z własnego konta na YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

10. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i użytkowania serwisu DoubleClick

Na stronie internetowej administratora znajdują się zintegrowane komponenty DoubleClick firmy Google. DoubleClick jest znakiem towarowym Google, pod którym sprzedawane są agencjom reklamowym i wydawcom przede wszystkim specjalne rozwiązania z zakresu marketingu internetowego.

Podmiotem operacyjnym CoubleClik firmy Google jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany ZJEDNOCZONE.

Usługa DoubleClick firmy Google przesyła dane do serwera DoubleClick za każdym razem, gdy użytkownik zrobi zdjęcie, kliknie przycisk lub podejmie inne działanie. Każdy z tych transferów danych uruchamia zapytanie cookie do przeglądarki podmiotu danych. Jeśli przeglądarka zaakceptuje takie żądanie, DoubleClick wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Celem plików cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie służy między innymi do wyświetlania i umieszczania reklam istotnych dla użytkownika oraz do tworzenia lub ulepszania raportów z kampanii reklamowych. Pliki cookie służą ponadto do unikania wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick używa identyfikatora pliku cookie, który jest wymagany do przeprowadzenia procesu technicznego. Na przykład, identyfikator cookie jest wymagany do wyświetlania reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również użyć ID pliku cookie do zapisania reklam, które zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć ich powielania. Możliwe jest również śledzenie konwersji przez DoubleClick za pomocą identyfikatora cookie. Na przykład, konwersje są rejestrowane, gdy użytkownik otrzymał wcześniej ogłoszenie reklamowe DoubleClick, a następnie dokonuje zakupu na stronie internetowej reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie z DoubleClik nie zawiera żadnych danych osobowych. Jednakże, plik cookie DoubleClik może zawierać ID dodatkowych kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik już się zetknął.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny, obsługiwanej przez administratora danych i zawierającej komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent DoubleClick o przesyłanie danych w celu wyświetlania reklam online i naliczania prowizji do Google. W trakcie tej technicznej procedury Google uzyskuje wiedzę na temat wszelkich danych, które mogą być użyte do tworzenia obliczeń prowizji. Google może między innymi zrozumieć, że podmiot danych klikn±ł na pewne linki na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zablokować zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto pliki cookie już używane przez Google mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych DoubleClick można uzyskać w witrynie DoubleClick pod adresem Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

11. Podstawa prawna dla przetwarzania

Artykuł. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskaliśmy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są konieczne do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedkontraktowych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. do celów podatkowych, przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony kluczowych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Ostatecznie, przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wspomniane przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (Preambuła 47 zdanie 2 RODO).

12 Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

13. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są standardowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub jej rozpoczęcia.

14. Udostępnienie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; wymóg zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, na mocy której podmiot, którego dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych przy podpisywaniu z nim umowy. Nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwiłoby zawarcie umowy z podmiotem danych. Przed przekazaniem danych osobowych przez podmiot danych musi on skontaktować się z jakimkolwiek pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

15. Istnienie systemu automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez Generatora Polityki Prywatności  Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych i opracowana we współpracy z Kancelarią prawną WILDE, BEUGER SOLMECKE z Kolonii.